Ten Horse Hitch in Rodeo Parade Sheridan, Wyo, 1939